Také doporučujeme:

Přihlášení:

Zaregistrujte se

Obchodní podmínky

se sídlem Hlavní 61, T?ebotov, 252 26,
identifika?ní ?íslo: 61646091
pro prodej zboží prost?ednictvím on-line obchodu umíst?ného na internetové adrese
http://www.petshopcz.eu.

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní spole?nosti Petshopcz.eu, se sídlem Hlavní 61, T?ebotov, 252 26, identifika?ní ?íslo: 61646091  (dále jen„prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základ? kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou ?i právnickou osobou (dále jen „kupující“) prost?ednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.petshopcz.eu, a to prost?ednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
2.
Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran p?i využívání webové stránky prodávajícího umíst?né na adrese http://www.petshopcz.eu (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na p?ípady, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná p?i objednávání zboží v rámci své podnikatelské ?innosti.
3.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouv?. Odchylná ujednání v kupní smlouv? mají p?ednost p?ed ustanoveními obchodních podmínek.
4.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou sou?ástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v ?eském jazyce. Kupní smlouvu lze uzav?ít v ?eském jazyce.
5.
Zn?ní obchodních podmínek m?že prodávající m?nit ?i dopl?ovat. Tímto ustanovením nejsou dot?ena práva a povinnosti vzniklá po dobu ú?innosti p?edchozího zn?ní obchodních podmínek.
2)   UŽIVATELSKÝ Ú?ET
1.
Na základ? registrace kupujícího provedené na webové stránce m?že kupující p?istupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní m?že kupující provád?t objednávání zboží (dále jen „uživatelský ú?et“). 
2.
P?i registraci na webové stránce a p?i objednávání zboží je kupující povinen uvád?t správn? a pravdiv? všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském ú?tu je kupující p?i jakékoliv jejich zm?n? povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském ú?tu a p?i objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3.
P?ístup k uživatelskému ú?tu je zabezpe?en uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat ml?enlivost ohledn? informací nezbytných k p?ístupu do jeho uživatelského ú?tu a bere na v?domí, že prodávající nenese odpov?dnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
4.
Kupující není oprávn?n umožnit využívání uživatelského ú?tu t?etím osobám.
5.
Prodávající m?že zrušit uživatelský ú?et, a to zejména v p?ípad?, kdy kupující sv?j uživatelský ú?et déle než 365 dní nevyužívá, ?i v p?ípad?, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (v?etn? obchodních podmínek).
6.
Kupující bere na v?domí, že uživatelský ú?et nemusí být dostupný nep?etržit?, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, pop?. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení t?etích osob.
3) UZAV?ENÍ KUPNÍ SMLOUVY
1.
Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to v?etn? uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny v?etn? dan? z p?idané hodnoty a všech souvisejících poplatk?. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží z?stávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzav?ít kupní smlouvu za individuáln? sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umíst?né ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzav?ít kupní smlouvu ohledn? tohoto zboží.
2.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulá? ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulá? obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- zp?sobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném zp?sobu doru?ení objednávaného zboží a
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále spole?n? jen jako „objednávka“).
3.
P?ed zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožn?no zkontrolovat a m?nit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjiš?ovat a opravovat chyby vzniklé p?i zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tla?ítko „Pokra?ujte k dokon?ení objednávky“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodlen? po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní ?i v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
4.
Prodávající je vždy oprávn?n v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodate?né potvrzení objednávky (nap?íklad písemn? ?i telefonicky).
5.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doru?ením p?ijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
6.
Kupující bere na v?domí, že prodávající není povinen uzav?ít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které d?íve podstatným zp?sobem porušily kupní smlouvu (v?etn? obchodních podmínek).
7.
Kupující souhlasí s použitím komunika?ních prost?edk? na dálku p?i uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu p?i použití komunika?ních prost?edk? na dálku v souvislosti s uzav?ením kupní smlouvy (náklady na internetové p?ipojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 
4) CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.
Cenu zboží a p?ípadné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy m?že kupující uhradit prodávajícímu následujícími zp?soby:
- v hotovosti nebo platební kartou v provozovn? prodávajícího tedy na adrese Karlštejnská 253, ?ernošice 252 26 a to p?i osobním odb?ru objednaného zboží;
- v hotovosti v provozovn? prodávajícího ( pouze výdejní místo) na adrese Hlavní 61, 252 26, T?ebotov a to p?i osobním odb?ru objednaného zboží
- v hotovosti v míst? ur?eném dle smluvní dohody v p?ípad? výb?ru "ROZVOZ ZDARMA P?I ODB?RU ZBOŽÍ NAD 500,- K?".
2.
V p?ípad? platby v hotovosti ?i v p?ípad? platby je kupní cena splatná p?i p?evzetí zboží. 
3.
P?ípadné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemn? kombinovat.
5) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
1.
Kupující bere na v?domí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona ?. 40/1964 Sb., ob?anský zákoník, ve zn?ní pozd?jších p?edpis? (dále jen „ob?anský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle p?ání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opot?ebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a po?íta?ových program?, porušil-li spot?ebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a ?asopis?.
2.
Nejedná-li se o p?ípad uvedený v p?edchozím odstavci ?i o jiný p?ípad, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 ob?anského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do ?trnácti (14) dn? od p?evzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazateln? doru?eno do ?trnácti (14) dn? od p?evzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího ?i na adresu elektronické pošty prodávajícího: petr@petshopcz.eu.
3.
V p?ípad? odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od po?átku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dn? od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopot?ebené a, je-li to možné, v p?vodním obalu.
4.
Ve lh?t? patnácti (15) dn? od vrácení zboží kupujícím dle obchodních podmínek je prodávající oprávn?n provést p?ezkoumání vráceného zboží, zejména za ú?elem zjišt?ní, zdali vrácené zboží není poškozeno, opot?ebeno ?i ?áste?n? spot?ebováno.
5.
V p?ípad? odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dn? od skon?ení lh?ty na p?ezkoumání zboží, nejpozd?ji však do t?iceti (30) dn? od doru?ení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostn? na ú?et ur?ený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávn?n vrátit kupní cenu v hotovosti již p?i vracení zboží kupujícím.
6.
Kupující bere na v?domí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opot?ebeno ?i ?áste?n? spot?ebováno, vzniká prodávajícímu v??i kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávn?n jednostrann? zapo?íst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejn? tak nárok na smluvní pokutu je prodávající oprávn?n jednostrann? zapo?íst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6) P?EPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
1.
Zp?sob doru?ení zboží ur?uje kupující p?i objednání zboží. Prodávající je oprávn?n zm?nit zp?sob dopravy zvolený na základ? požadavku kupujícího, pokud tento zp?sob dopravy není pro doru?ení objednaného zboží vhodný ?i tento zp?sob dopravy není podle podmínek stanovených dopravcem možný.
2.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo ur?ené kupujícím v objednávce, je kupující povinen p?evzít zboží p?i dodání. Nep?evezme-li kupující zboží p?i dodání, je prodávající oprávn?n požadovat náklady za uskute?n?ní dopravy na místo dodání ve skute?né výši a dále je oprávn?n od kupní smlouvy odstoupit.
3.
V p?ípad?, že je z d?vod? na stran? kupujícího nutno zboží doru?ovat opakovan? nebo jiným zp?sobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doru?ováním zboží, resp. náklady spojené s jiným zp?sobem doru?ení.
4.
P?i p?evzetí zboží od p?epravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obal? zboží a v p?ípad? jakýchkoliv závad toto neprodlen? oznámit p?epravci. V p?ípad? shledání porušení obalu sv?d?ícího o neoprávn?ném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od p?epravce p?evzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že p?epravené zboží spl?ovalo všechny podmínky a náležitosti a na p?ípadnou pozd?jší reklamaci ohledn? porušení obalu zásilky nem?že být brán z?etel.
5.
Další práva a povinnosti stran p?i p?eprav? zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.
7) ODPOV?DNOST ZA VADY ZÁRUKA
1.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledn? odpov?dnosti prodávajícího za vady, v?etn? záru?ní odpov?dnosti prodávajícího, se ?ídí p?íslušnými obecn? závaznými p?edpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. ob?anského zákoníku).
2.
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná v?c je ve shod? s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná v?c má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základ? jimi provád?né reklamy o?ekávané, pop?ípad? jakost a užitné vlastnosti pro v?c takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavk?m právních p?edpis?, je v tomu odpovídajícím množství, mí?e nebo hmotnosti a odpovídá ú?elu, který prodávající pro použití v?ci uvádí nebo pro který se v?c obvykle používá.
3.
V p?ípad?, že v?c p?i p?evzetí kupujícím není ve shod? s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatn? a bez zbyte?ného odkladu v?c uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouv?, a to podle požadavku kupujícího bu? vým?nou v?ci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, m?že kupující požadovat p?im??enou slevu z ceny v?ci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující p?ed p?evzetím v?ci o rozporu s kupní smlouvou v?d?l nebo rozpor s kupní smlouvou sám zp?sobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví b?hem šesti (6) m?síc? ode dne p?evzetí v?ci, se považuje za rozpor existující již p?i jejím p?evzetí, pokud to neodporuje povaze v?ci nebo pokud se neprokáže opak.
4.
Nejde-li o v?ci, které se rychle kazí nebo o v?ci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po p?evzetí v?ci v záru?ní dob? (záruka).
5.
Práva kupujícího vyplývající z odpov?dnosti prodávajícího za vady, v?etn? záru?ní odpov?dnosti prodávajícího, uplat?uje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny: Karlštejnská 253, ?ernošice, 252 26.
8) DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2.
Kupující bere na v?domí, že programové vybavení a další sou?ásti tvo?ící webové rozhraní obchodu (v?etn? fotografií nabízeného zboží) jsou chrán?ny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou ?innost, která by mohla jemu nebo t?etím osobám umožnit neoprávn?n? zasahovat ?i neoprávn?n? užít programové vybavení nebo další sou?ásti tvo?ící webové rozhraní obchodu.
3.
Kupující není oprávn?n p?i využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazník? prodávajícího a který je v souladu s jeho ur?ením.
4.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 ob?anského zákoníku.
5.
Kupující bere na v?domí, že prodávající nenese odpov?dnost za chyby vzniklé v d?sledku zásah? t?etích osob do webové stránky nebo v d?sledku užití webové stránky v rozporu s jejich ur?ením.
4) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ? A DORU?OVÁNÍ OBCHODNÍCH SD?LENÍ
1.
Ochrana osobních údaj? kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem ?. 101/2000 Sb., o ochran? osobních údaj?, ve zn?ní pozd?jších p?edpis?.
2.
Kupující souhlasí se zpracováním t?chto svých osobních údaj?: jméno a p?íjmení, adresa bydlišt?, identifika?ní ?íslo, da?ové identifika?ní ?íslo, adresa elektronické pošty, telefonní ?íslo (dále spole?n? vše jen jako „osobní údaje“).
3.
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údaj? prodávajícím, a to pro ú?ely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro ú?ely zasílání informací a obchodních sd?lení prodávajícímu.
4.
Kupující bere na v?domí, že je povinen své osobní údaje (p?i registraci, ve svém uživatelském ú?tu, p?i objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvád?t správn? a pravdiv? a že je povinen bez zbyte?ného odkladu informovat prodávajícího o zm?n? ve svých osobních údajích.
5.
Zpracováním osobních údaj? kupujícího m?že prodávající pov??it t?etí osobu, jakožto zpracovatele. Krom? osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez p?edchozího souhlasu kupujícího p?edávány t?etím osobám.
6.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neur?itou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podob? automatizovaným zp?sobem nebo v tišt?né podob? neautomatizovaným zp?sobem.
7.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou p?esné a že byl pou?en o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údaj?. Kupující prohlašuje, že byl pou?en o tom, že souhlas se zpracováním osobních údaj? m?že ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doru?eným na adresu prodávajícího.
8.
V p?ípad?, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (?l. 1.52) provádí zpracování jeho osobních údaj?, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nep?esné s ohledem na ú?el jejich zpracování, m?že:
           - požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysv?tlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se m?že jednat o blokování, provedení opravy, dopln?ní nebo likvidaci osobních údaj?. Je-li žádost kupujícího podle p?edchozí v?ty shledána oprávn?nou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodlen? závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se p?ímo na Ú?ad pro ochranu osobních údaj?. Tímto ustanovením není dot?eno oprávn?ní kupujícího obrátit se se svým podn?tem na Ú?ad pro ochranu osobních údaj? p?ímo.
9.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údaj?, je mu prodávající povinen tuto informaci p?edat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle p?edchozí v?ty požadovat p?im??enou úhradu nep?evyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sd?lení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
5) DORU?OVÁNÍ
1.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní stran? doru?ena písemn?, a to elektronickou poštou, osobn? nebo doporu?en? prost?ednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doru?ováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském ú?tu.
2.
Zpráva je doru?ena:
- v p?ípad? doru?ování elektronickou poštou okamžikem jejího p?ijetí na server p?íchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou m?že být zajišt?na certifikátem,
- v p?ípad? doru?ování osobn? ?i prost?ednictvím provozovatele poštovních služeb p?evzetím zásilky adresátem,
- v p?ípad? doru?ování osobn? ?i prost?ednictvím provozovatele poštovních služeb též odep?ením p?evzetí zásilky, odep?e-li adresát (pop?ípad? osoba oprávn?ná za n?j zásilku p?evzít) zásilku p?evzít,
- v p?ípad? doru?ování prost?ednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lh?ty deseti (10) dn? od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k p?evzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v p?ípad?, že se adresát o uložení nedozv?d?l.
9) ZÁV?RE?NÁ USTANOVENÍ
1.
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahrani?ní) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se ?ídí ?eským právem. Tímto nejsou dot?ena práva spot?ebitele vyplývající z obecn? závazných právních p?edpis?.
2.
Prodávající je oprávn?n k prodeji zboží na základ? živnostenského oprávn?ní a ?innost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své p?sobnosti p?íslušný živnostenský ú?ad.
3.
Je-li n?které ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neú?inné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce p?ibližuje. Neplatností nebo neú?inností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Zm?ny a dopl?ky kupní smlouvy ?i obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
4.
Kupní smlouva v?etn? obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podob? a není p?ístupná.
5.
Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doru?ování Petshopcz.eu, Hlavní 61, T?ebotov, 252 26, adresa elektronické pošty petr@petshopcz.eu, telefon 777 093 447.
.
.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu ú?tenku. Zárove? je povinen zaevidovat p?ijatou tržbu u správce dan? on -line. V p?ípad? technického výpadku pak nepozd?ji do 48 hodin, eviduje-li pokladník v daném pokladním míst?.

 

V T?ebotov? dne 1.3. 2017. Petr Pokuta